Κυριακή 20 Ιουνίου 2021
Greek English

H Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) αποτελεί ανεξάρτητη αλλά αναπόσπαστη Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίστοιχη των άλλων Γενικών Διευθύνσεων αυτού και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Υ.Δ.Α.Σ. αποτελεί τον εθνικό αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό μηχανισμό και φορέα σχεδιασμού και διαμόρφωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής. Ως εκ τούτου, είναι αρμόδια:

  • Για τη διαχείριση των προβλεπομένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια μέσω ΥΠ.ΕΞ.
  • Για τη διατύπωση εισηγήσεων στην Διϋπουργική Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ε.Ο.Σ.Δ.Ο.Σ.) σχετικά με την στρατηγική της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδος.
  • Για την εποπτεία, τον συντονισμό και την προώθηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικής, και αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Για την εκπροσώπηση της χώρας στα θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας εντός του πλαισίου της Ε.Ε., της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α. και των λοιπών Διεθνών ή Περιφερειακών Οργανισμών, Διεθνών Ταμείων, Περιφερειακών Αναπτυξιακών Τραπεζών και Διεθνών Διασκέψεων που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης.
  • Για τον έλεγχο και αξιολόγηση των προτάσεων αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων/δράσεων που υποβάλλονται προς έγκριση και χρηματοδότηση καθώς και την παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση της υλοποίησης τους.
  • Για τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των Μ.Κ.Ο. με στόχο: i) την αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών πόρων της αναπτυξιακής βοήθειας που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και άλλων πόρων ή δωρεών που μεταβιβάζονται από δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, ii) την συμπληρωματικότητα των δράσεων και προγραμμάτων, και iii) τη συνοχή των επιμέρους εθνικών πολιτικών με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας.
  • Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για το σύνολο της παρεχόμενης διμερούς και πολυμερούς αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
  • Για τη διαμόρφωση εισηγήσεων και προτάσεων πολιτικής σε θέματα διεθνούς ανάπτυξης, με έμφαση στην ευρωπαϊκή συνεργασία και στην συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων.
  • Για την μελέτη και παρακολούθηση των μεγάλων θεματικών στον χώρο της ανάπτυξης (καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης, υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας, αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ανθρώπινη ασφάλεια) και την υποβολή σχετικών προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.ΣυμφωνώΠερισσότερα
https://hellenicaid.mfa.gr/inner.php/ajax

Hellenic Aid

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των ΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018 - Έκθεση Ελλάδας


Κέντρο διανομής RSS και ATOM